|
Greece

| 1998 - Athens

| 1989 - Athens

| 1989 - Cape Sounion

| 1994 - Corinth

| 1994 - Creete

| 1994 - Creete - Samaria's Gorge

| 1994 - Creete - Iraklion

| 1994 - Creete - Cnossus

| 1989 - Delph

| 1998 - Hydra

| 1989 - Meteoron

| 1989 - Mycenae

| 1989 - Mykonos

| 1989 - Olympia

| 1989 - Paros

| 1994 - Rhodes

| 1994 - Rhodes